Hỗ trợ

  1. VỀ KHUYẾN CÔNG

- Hỗ trợ đầu tư xây dựng Cụm công nghiệp
- Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật
- Hỗ trợ chuyển giao công nghệ và ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất
- Hỗ trợ xây dựng phát triển thương hiệu
- Hỗ trợ khác (di dời sản xuất vào cụm công nghiệp, nâng cấp xử lý nước thải, sản xuất sạch hơn...)

2. VỀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI

- Thực hiện các nội dung Chương trình Xúc tiến thương mại Quốc gia
- Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường (tham gia các hội chợ - triển lãm, hội nghị kết nối cung cầu, tư vấn hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu...)
- Tổ chức các sự kiện, lễ hội quảng bá sản phẩm

3. TƯ VẤN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI

- Thiết kế, giám sát các công trình điện công nghiệp
- Tư vấn sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
- Tư vấn về sản xuất sạch hơn
- Tư vấn về quản trị doanh nghiệp
- Tư vấn về phát triển thương mại